Η RTD Talos αναλαμβάνει την προετοιμασία και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000.

Το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000 καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου οι Οργανισμοί στην τροφική αλυσίδα ελέγχουν αποτελεσματικά πιθανούς κινδύνους με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, εφαρμόζοντας παράλληλα τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Υγιεινή Τροφίμων (Κανονισμός 852/2004), που ισχύει και στην Κύπρο, όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν συστηματικά όλα τα κρίσιμα σημεία που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων.

Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές και έτσι αυτό το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους οργανισμούς στην τροφική αλυσίδα, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας. Οι οργανισμοί της τροφικής αλυσίδας περιλαμβάνουν εταιρείες που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, την παραγωγή ζωοτροφών, τη μεταφορά και αποθήκευση, τη λιανική και χονδρική πώληση και την τελική διάθεση στον καταναλωτή. Επίσης, οι απαιτήσεις του προτύπου μπορούν να εφαρμοστούν σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών π.χ. εταιρείες καθαρισμού, καθώς και σε εταιρείες παραγωγής εξοπλισμού τροφίμων και υλικών συσκευασίας.

Πλεονεκτήματα του ISO 22000