Ο RTD Talos, διαθέτει μια πολυετή πείρα και πελάτες από όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων σε όλη την Κύπρο. Παρέχεται ενημέρωση για προγράμματα στα οποία μπορούν να ενταχθούν τα επενδυτικά σχέδια των πελατών και να τύχουν της προβλεπόμενης χρηματοδότησης. Παρέχεται επίσης στήριξη στην ετοιμασία της αίτησης του πελάτη, της υποβολής της στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες των διαχειριστικών αρχών, στην παρακολούθηση της υλοποίησης, στον προέλεγχο των επιλέξιμων δαπανών, στα αιτήματα δαπανών, στα αιτήματα τροποποιήσεων και στις ενστάσεις.