Η RTD Talos παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την προετοιμασία εντύπων, εγγραφές και άλλες απαιτήσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αριθ. 1907/2006 / ΕΚ (Κανονισμός REACH).

Ο Κανονισμός REACH θεσπίζει διαδικασίες για τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τις ιδιότητες των χημικών ουσιών και τους κινδύνους που ενδέχεται να ενέχουν αυτές οι ουσίες. Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρίσουν τα χημικά τους προϊόντα για να διασφαλίσουν ότι τα χημικά που κατασκευάζουν, εμπορεύονται ή χρησιμοποιούν δεν βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Οι στόχοι του Κανονισμού REACH