ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο διάγραμμα παρουσιάζονται οι αριθμοί των συμβολαίων που υλοποίησε ή υλοποιεί  ο Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD Talos κάτω από Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Έργα EU), Κρατικά Προγράμματα (Έργα CY) και Διαγωνισμούς του Δημοσίου (Έργα ΔΤ) κατανεμημένα σύμφωνα με τις προγραμματικές περιόδους (7ετίες)

Στο διάγραμμα παρουσιάζονται η αξία των συμβολαίων των έργων που υλοποίησε ή υλοποιεί  ο Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD Talos κάτω από Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Έργα EU), Κρατικά Προγράμματα (Έργα CY) και Διαγωνισμούς του Δημοσίου (Έργα ΔΤ) την περίοδο 2021-2027

Βραβεία

Πιστοποιήσεις​

Μέλος​