Η RTD Talos παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την προετοιμασία εντύπων, εγγραφές και άλλες απαιτήσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αριθ. 1272/2008 / ΕΚ (Κανονισμός CLP).

Ο κανονισμός CLP (αρ. 1272/2008 / ΕΚ) αφορά την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων. Αποτελεί βασικό μέρος της νομοθεσίας που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ορισμό και την κοινοποίηση των επικίνδυνων ιδιοτήτων των χημικών ουσιών και των μειγμάτων. Καθορίζει πώς ταξινομούνται οι χημικές ουσίες που είναι επικίνδυνες (π.χ. καρκινογόνες ή επικίνδυνες για το υδάτινο περιβάλλον) και πώς αυτοί οι κίνδυνοι κοινοποιούνται στις αλυσίδες εφοδιασμού, τους καταναλωτές και τους εργαζόμενους.

Σύμβολα CLP

Φυσικοί Κίνδυνοι
Διαβρωτικό στα μέταλλα
Εύφλεκτο
Οξειδωτικό
Αέριο υπό πίεση
Εκρηκτικό
Κίνδυνοι υγείας
Περιβαντολλογικοί κίνδυνοι
Κίνδυνος υγείας
Διαβρωτικό
Σοβαρός κίνδυνος για την υγεία
Οξεία τοξικότητα
Επικίνδυνο για το περιβάλλον