Παρέχουμε ολιστικές υπηρεσίες σχετικά με τη διάχυση και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου, συμπεριλαμβανομένων:

Δημιουργία στρατηγικού σχεδίου διάχυσης και επικοινωνίας

συμπεριλαμβανομένων βασικών δεικτών απόδοσης και μεθοδολογίας για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων.

Καθορισμός του κοινού-στόχου και των βασικών ενδιαφερομένων

και τη διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής τους.

Eπωνυμία και ταυτότητα έργου

π.χ. σχεδιασμός λογότυπου.

Ιστοσελίδα του έργου

και η συνεχής συντήρηση της, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου

Παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Δημιουργία και συντήρηση λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Δημιουργία περιεχομένου

έντυπο και διαδικτυακό υλικό.

Γραφιστικό σχέδιο

έντυπο και διαδικτυακό υλικό.

Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων

π.χ. εργαστήρια, συνέδρια κ.λπ.

Δικτύωση και επικοινωνία

με άλλες ερευνητικές ομάδες / ερευνητικά έργα και πρωτοβουλίες του ίδιου επιστημονικού πεδίου.

image00009