Η RTD Talos αναλαμβάνει την προετοιμασία και εγκατάσταση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.

Το Διεθνές Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που επιτρέπει σε έναν οργανισμό να αναπτύσσει και να εφαρμόζει πολιτικές και στόχους, λαμβάνοντας υπόψη νομικές απαιτήσεις και πληροφορίες για σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές, ενώ παράλληλα ελέγχει τις επιπτώσεις, δραστηριότητες, προϊόντα ή υπηρεσίες στο περιβάλλον.

Το πρότυπο προορίζεται για εφαρμογή σε οργανισμούς όλων των τύπων και μεγεθών με προσαρμογή σε διαφορετικές γεωγραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές συνθήκες. Ο γενικός στόχος του ISO 14001 είναι η προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της πρόληψης της ρύπανσης, καλύπτοντας παράλληλα τις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες.

Πλεονεκτήματα του ISO 14001