Η RTD Talos αναλαμβάνει την προετοιμασία και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001 ορίζει τους τρόπους και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί μια εταιρεία για τη διαχείριση και τον έλεγχο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με την ποιότητα. Περιλαμβάνει κεφάλαια που σχετίζονται με την οργάνωση, το σχεδιασμό, τις διαδικασίες, τους πόρους και την τεκμηρίωση που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

Σκοπός της θέσπισης ενός συστήματος ISO 9001 είναι η αποτελεσματική οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία μιας εταιρείας με απώτερο στόχο την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της, καθώς και στις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Οφέλη του ISO 9001 για τον οργανισμό σας