Οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας (feasibility studies) έχουν ως βασικό στόχο να καθορίσουν και να ποσοτικοποιήσουν το κόστος και τις όφελος επενδυτικών σχεδίων, προκειμένου να διευκολύνουν τον πελάτη στη λήψη αποφάσεων  κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. 

Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών συνιστούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική απόφαση υλοποίησης όλων των επενδυτικών προσπαθειών. Οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της επιχείρησης. 

Η RTD Talos, παρέχει μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξης που εστιάζει: 

 • Στην αναλυτική καταγραφή και ποσοτικοποίηση όλων των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση της επένδυσης. 
 • Στη λεπτομερή μελέτη και ανάλυση της αγοράς. 
 • Στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (ανταγωνισμός). 
 • Στον καθορισμό των εναλλακτικών σεναρίων υλοποίησης. 
 • Στην αξιολόγηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της επένδυσης. 
 • Στον σχεδιασμό της εκτέλεσης και υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. 
 • Στον εντοπισμό κατάλληλης χρηματοδότησης 
  • Αναπτυξιακά προγράμματα δημόσια χρηματοδότησης 
  • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
  • Κεφάλαια επενδύσεων υψηλού ρίσκου 
  • Επιχειρηματικοί Άγγελοι