Διαθέτουμε ευρεία τεχνογνωσία για τη μετατροπή των αποτελεσμάτων του έργου σε εκμεταλλεύσιμα και εμπορεύσιμα προϊόντα, μεγιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τον αντίκτυπο του έργου. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Καθορισμός τρόπων και σχεδίων εκμετάλλευσης

σε επίπεδο εταίρου και κοινοπραξίας, εντοπίζοντας πιθανές ευκαιρίες, εμπόδια, κινδύνους, συγκρούσεις συμφερόντων και σημεία συμφόρησης.

Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας

με στόχο να φέρει τα αποτελέσματα της ακαδημαϊκής έρευνας στο βιομηχανικό περιβάλλον.