Ο RTD Talos, παρέχει υπηρεσίες ετοιμασίας προτάσεων έργου ανώτατου επιπέδου, μετατρέποντας ερευνητικές και καινοτόμες ιδέες σε ανταγωνιστικές προτάσεις έργων για δημόσια ευρωπαϊκή η κρατική χρηματοδότηση (π.χ. Ευρωπαικά: Ορίζοντας Ευρώπη, Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη, Eurostars, ERASMUS+, LIFE+ και Κρατικά: ΙδΕΚ, ΥΕΕΒ κ.λπ.). Πιο συγκεκριμένα: 

Στρατηγική Ανάπτυξη

μιας νέας ιδέας έργου ή/και προσαρμογής σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης που είναι κατάλληλο.

Εξεύρεση χρηματοδότησης

εξεύρεση κατάλληλου χρηματοδοτικού προγράμματος.

Προγραμματισμός και Σχεδιασμός Έργων

δόμηση δεσμών εργασίας, σε στόχους, εργασίες, παραδοτέα, ορόσημα και χρονοδιαγράμματα· ανάλυση κινδύνου;, περιγραφή του σχεδίου διάχυσης και επικοινωνίας, πιθανές επιπτώσεις, πολιτική διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Σχεδιασμός του προϋπολογισμού του έργου

στη βάση των κανονισμών χρηματοδότησης

Συμμετοχή εταίρων και ενδιαφερομένων

μέσω δημιουργίας της κατάλληλης κοινοπραξίας εταίρων και της δομής των συμβάσεων (π.χ. Συμφωνία Εχεμύθειας, Συμφωνία Κοινοπραξίας). Κατανομή εργασιών και συντονισμός εισροών από τους συνεργάτες του έργου.

Καθιέρωση των απαραίτητων διαδικασιών διαχείρισης

μέσω δημιουργίας επιμέρους ομάδων διοίκησης του έργου: Ομάδα Διοίκησης, Ομάδα Τεχνικής Ανάπτυξης, Ομάδα Διάχυσης κ.ά. δομές λήψης αποφάσεων και επίλυσης συγκρούσεων.

Έλεγχος συμμόρφωσης

με απαιτήσεις πρόσκλησης και με σχόλια από τις αξιολόγησης προτάσεων.

Υποβολή πρότασης και συμπλήρωση των διοικητικών εντύπων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

image00004