Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού βασισμένο στις ανάγκες που προκύπτουν μέσα από το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και έχουν να κάνουν με θέματα επικοινωνίας, συναλλαγών και διακυβέρνησης.

Στα πλαίσια αυτά η Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της RTD Talos υλοποίησε τα ακόλουθα έργα:

  1. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Βασισμένη στις απαιτήσεις της οδηγίας 55/2014, η RTD Talos, ανάπτυξε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την εταιρεία AC Goldman Solution & Services GSS Ltd, την απαραίτητη ηλεκτρονική υποδομή, δίκτυο PEPPOL, για τη διακίνηση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Στα πλαίσια αυτά ετοίμασε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ώστε να μπορεί σύμφωνα με την οδηγία 55/2014 να δέχεται ηλεκτρονικά τιμολόγια από τις 18/04/2019. Επίσης έγινε η πιλοτική εφαρμογή στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Διευκόλυνση, Συνδέοντας την Ευρώπη».

2. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Βασισμένη στις απαιτήσεις της οδηγίας 55/2014, η RTD Talos, ανάπτυξε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την εταιρεία AC Goldman Solution & Services GSS Ltd, και τη συμμετοχή της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, την απαραίτητη ηλεκτρονική υποδομή, δίκτυο PEPPOL, για τη διακίνηση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Στα πλαίσια αυτά ετοιμάστηκαν όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες) ώστε να μπορούν σύμφωνα με την οδηγία 55/2014 να δέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια από τις 18/04/2020. Επίσης έγινε η πιλοτική εφαρμογή στο Δήμο Λευκωσίας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Διευκόλυνση, Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τις δραστηριότητες της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης ανέλαβε από το 2019 ο τεχνοβλαστός BOOMERTEL. Λογότυπο της Boomertel

3. Ηλεκτρονική Παράδοση: Βασισμένη στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τον καθορισμό των δομικών στοιχείων που την αποτελούν, η RTD Talos, ανάπτυξε, σε συνεργασία με το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και την εταιρεία AC Goldman Solution & Services GSS Ltd την ηλεκτρονική υποδομή για την ηλεκτρονική παράδοση. Πιλοτική εφαρμογή έγινε για την Ένωση Δήμων και την ασφαλή μεταφορά των προϋπολογισμών των Δήμων στην Ένωση Δήμων για την υποβολή τους στο Υπουργείο Οικονομικών. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Διευκόλυνση, Συνδέοντας την Ευρώπη».

4. Διασύνδεση των Μητρώων Αφερεγγυότητας: Βασισμένη στον Κανονισμό 848/2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διασύνδεση των μητρώων αφερεγγυότητας στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, η RTD Talos, ανάπτυξε, σε συνεργασία με το Τμήμα Αφερεγγυότητας (τότε Υπηρεσία Αφερεγγυότητας) και την εταιρεία GGS IT Consulting, ανέπτυξε τη διασύνδεση του κυπριακού μητρώου στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Διευκόλυνση, Συνδέοντας την Ευρώπη».

5. Εθνικό CSIRT: Σε συνεργασία με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και την εταιρεία AC Goldman Solution & Services GSS Ltd η RTD Talos, ανάπτυξε το Εθνικό CSIRT Computer Security Incident Response Team.

H εθνική αποστολή του CSIRT-CY είναι να αυξήσει τη θέση ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας ενισχύοντας την προστασία στον κυβερνοχώρο των Εθνικών Υποδομών Πληροφοριών Ζωτικής Σημασίας (CII), των τραπεζών και των ISP. Το εθνικό CSIRT-CY συντονίζει και βοηθά τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές CII, τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου να διασφαλίζουν την ύπαρξη (τουλάχιστον) ενός ελάχιστου επιπέδου ασφάλειας, εφαρμόζοντας προληπτικές και αντιδραστικές υπηρεσίες ασφαλείας για τη μείωση των κινδύνων πληροφοριών δικτύου και συμβάντων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς και να ανταποκρίνεται σε τέτοια περιστατικά όπως και όταν συμβαίνουν. Το εθνικό CSIRT-CY θα αναλαμβάνει επίσης δράσεις ευαισθητοποίησης προκειμένου να εκπαιδεύσει τον τοπικό πληθυσμό και τους εθνικούς φορείς σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις των απειλών στον κυβερνοχώρο και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Διευκόλυνση, Συνδέοντας την Ευρώπη».

6. Ακαδημαϊκό CSIRT (CyNet-CSIRT): Σε συνεργασία με το Κυπριακό Ερευνητικό & Ακαδημαϊκό Δίκτυο και την εταιρεία AC Goldman Solution & Services GSS Ltd η RTD Talos ανάπτυξε το Ακαδημαϊκό CSIRT Computer Security Incident Response Team.

Το CYNET-CSIRT παρέχει υπηρεσίες αντιμετώπισης συμβάντων και ασφάλειας σε όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα και εκπαιδευτικά δίκτυα που είναι μέλη του Κυπριακού Ερευνητικού & Ακαδημαϊκού Δικτύου (CYNET), τόσο του τρέχοντος όσο και του μελλοντικού.

Το CYNET-CSIRT εκπαιδεύει τα μέλη του σχετικά με τις επιπτώσεις των απειλών στον κυβερνοχώρο και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και να τα εκπαιδεύσει ώστε να παρέχουν έγκαιρες προειδοποιήσεις, ειδοποιήσεις, ανακοινώσεις και αποτελεσματική χρήση των αντίστοιχων εργαλείων.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Διευκόλυνση, Συνδέοντας την Ευρώπη».