Ο ενημερωτικός αυτός ιστοχώρος είναι αποτέλεσμα του έργου DiSkiJo το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Διευκόλυνση, Συνδέοντας την Ευρώπη -Connecting Europe Facility”. Στο έργο μετέχουν εκτός από τον RTD Talos, Το Υφυπουργείο Έρευνας, καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής, το Κέντρο Παραγωγικότητας, η AC Goldman Solutions & Services και η Advanced Business Solutions (ABS).