Τμήμα Έργων Δημόσιου Τομέα

Το Τμήμα παρέχει υπηρεσίες και διαχειρίζεται έργα τα οποία αφορούν στο Δημόσιο Τομέα, τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ημικρατικούς Οργανισμούς, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρέχει επίσης υπηρεσίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στο δημόσιο τομέα άλλων κρατών. Το Τμήμα παρακολουθεί τους δημόσιους διαγωνισμούς ενώ διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών σε συνεργασία με τους οποίους υλοποιούνται τα διάφορα έργα. Η εταιρεία διαθέτει μια πολυετή πείρα τόσο στις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων όσο και στην υλοποίηση έργων για το δημόσιο τομέα, με πολλές επιτυχίες. 

Καλύπτει υπηρεσίες όπως: 

  • Μελέτες.
  • Διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
  • Αποτίμηση/αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, στρατηγικών.
  • Οργάνωση δράσεων δημοσιότητας, προβολής και προώθησης.
  • Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Τοποθετήσεις στελεχών σε έργα εντός του δημοσίου.