Τμήμα Έργων Ιδιωτικού Τομέα

Το Τμήμα Ιδιωτικού Τομέα διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αφορούν στις επιχειρήσεις και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Οι υπηρεσίες καλύπτουν αναπτυξιακά και τεχνικά θέματα. Το Τμήμα παρακολουθεί επιστάμενα τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στήριξης αναπτυξιακών έργων που καλύπτονται από τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά και άλλες πηγές δημόσιας ή και ιδιωτικής χρηματοδότησης και προτείνει λύσεις τις οποίες εντάσσει σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στόχος των υπηρεσιών αυτών είναι η  στήριξη επενδυτικών προσπαθειών των πελατών, η επίλυση προβλημάτων, η ικανοποίηση αναγκών αλλά και η υποβοήθηση στην αξιοποίηση προοπτικών ανάπτυξης.

Καλύπτει υπηρεσίες όπως: 

  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Τεχνοοικονομικές μελέτες
  • Επιχειρηματικά σχέδια
  • Ένταξη επενδύσεων σε αναπτυξιακά χρηματοδοτικά κρατικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα REACH.
  • Στήριξη σε εκείνες τις εταιρείες που πρέπει να συμμορφωθούν με τον νέο κανονισμό για τα βιοκτόνα προϊόντα (BPR).
  • Υποστήριξη για την προετοιμασία του δελτίου δεδομένων ασφαλείας υλικών (MSDS) στα EN, EL και DE σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
  • Εφαρμογή προτύπων συστημάτων διαχείρισης ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000