Τμήμα Διεύθυνσης

Το Τμήμα Διεύθυνσης έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και λειτουργεί υποστηρικτικά και συντονιστικά προς τα υπόλοιπα τμήματα. 

Βασικές του λειτουργίες είναι:  

  • Διεύθυνση της εταιρείας 
  • Γραμματειακή υποστήριξη 
  • Λογιστήριο 
  • Εξυπηρέτηση Πελατών 
  • Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων