ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η RTD Talos, ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2000 και αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο συμβουλευτικό οίκο στην Κύπρο, στους τομείς εξειδίκευσής της. Συμμετέχει στους ακόλουθους φορείς ως μέλος ή ως διαπιστευμένος/πιστοποιημένος φορέας.

 • Διαπιστευμένος Φορέας Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Φ13 - http://tinyurl.com/z4ds327)
 • Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ433) και πιστοποιημένη Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (D276) στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - (http://axiopistosyn.anad.org.cy)
 • Μέλος Συνδέσμου Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΕΣΕΚ - www.sesek.com.cy) με στελέχη της διαπιστευμένα με τον επαγγελματικό τίτλο Certified Management Consultant του International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI - www.icmci.org). 
 • Μέλος Κυπριακού Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΚΣΣΕ)

H RTD Talos, στηριζόμενη στο εξειδικευμένο προσωπικό της αλλά και σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο προς τον ιδιωτικό όσο και προς το δημόσιο τομέα.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, εκπροσώπηση εταιρειών σε συναντήσεις μεταφοράς τεχνολογίας, παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων και προώθηση προς τον πελάτη τεχνολογιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων που τον ενδιαφέρουν.
 • Εντοπισμός των κατάλληλων συνεργατών για ερευνητικά, τεχνολογικά και επιχειρηματικά έργα.
 • Εκπόνηση προτάσεων συμμετοχής σε κρατικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και διαχείριση της υλοποίησης τους.
 • Μελέτες Σκοπιμότητας, Τεχνοοικονομικές Μελέτες, Επιχειρησιακά Σχέδια, Μελέτες Συγχωνεύσεων, Μεταστεγάσεων, Αναδιάρθρωσης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Μελέτες στρατηγικής σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης (Έρευνα, Τεχνολογική και Βιομηχανική Ανάπτυξη, Καινοτομία, Αγροτική Ανάπτυξη, Τουρισμός).
 • Κλαδικές Μελέτες και Έρευνα Αγοράς.
 • Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας ISO9000, 22000, 14000.
 • Εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα. Εκπόνηση έργων επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και ανάπτυξης νέων προϊόντων.
 • Διαχείριση αναπτυξιακών σχεδίων προς όφελος επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Μελέτες αποτίμησης αναπτυξιακών σχεδίων (Βιομηχανία, Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία, Εκπαίδευση)
 • Προστασία παραδοσιακών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ)
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και εξειδικευμένα τεχνολογικά θέματα.
 • Συλλογή, αξιολόγηση, ανάλυση και παροχή πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις - πελάτες σχετικών με τη νομοθεσία, τη πολιτική, τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Παροχή δομημένης πληροφόρησης και στοχευμένης τηλεειδοποίησης με αξιοποί­ηση σύγ­χρονων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
 • Οργάνωση δράσεων δημοσιότητας, προβολής και προώθησης.
 • Εκδόσεις σχετικές με ευρωπαϊκά θέματα.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες