ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα Έργων Ιδιωτικού Τομέα

Το Τμήμα Ιδιωτικού Τομέα διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αφορούν τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Καλύπτει υπηρεσίες όπως: εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα, εκπόνηση σχεδίων τεχνικών θεμάτων και ανάπτυξη νέων προϊόντων, παροχή πληροφοριών σχετικά με τη νομοθεσία, την πολιτική και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το τμήμα ιδιωτικού τομέα προσφέρει:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων σε θέματα REACH. Η TALOS έχει κερδίσει μια πολύ σεβαστή φήμη στην παροχή συμβουλών σχετικά με τη ρύθμιση των χημικών ουσιών. Εστιάζουμε στην παροχή πρακτικών συμβουλών και καθοδήγησης για τις εταιρείες που πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του REACH.
  • στήριξη σε εκείνες τις εταιρείες που πρέπει να συμμορφωθούν με τον νέο κανονισμό για τα βιοκτόνα προϊόντα (BPR).
  • υποστήριξη για την προετοιμασία του δελτίου δεδομένων ασφαλείας υλικών (MSDS) στα EN, EL και DE σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
  • εφαρμογή προτύπων συστήματων διαχείρισης ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000) Η TALOS βοηθά τους οργανισμούς να βελτιώσουν την απόδοσή τους καθορίζοντας επαναλαμβανόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την καλύτερη λειτουργία και επιτυχία τους.
  • εφαρμογή της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP). Το GMP είναι ένα σύστημα που εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα παράγονται και ελέγχονται με συνέπεια σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας. Τα συστήματα αυτά, σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε μια σειρά εταιρειών από τα καλλυντικά και τη φαρμακευτική παραγωγή έως τις βιομηχανίες τροφίμων.