ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, προς εταιρείες, φορείς και οργανώσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τόσο σε θέματα παροχής συμβουλών όσο και στη διαχείριση και υλοποίηση έργων υποδομής και μελετών.

Οι κυριότερες υπηρεσίες που παρέχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ συνοψίζονται στα εξής:

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, εκπροσώπηση εταιρειών σε συναντήσεις μεταφοράς τεχνολογίας, παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων και προώθηση προς τον πελάτη τεχνολογιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων που τον ενδιαφέρουν
 • Εντοπισμός των κατάλληλων συνεργατών για ερευνητικά, τεχνολογικά και επιχειρηματικά έργα.
 • Εκπόνηση προτάσεων συμμετοχής σε κρατικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και διαχείριση της υλοποίησης τους
 • Πιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων
 • Μελέτες Σκοπιμότητας, Τεχνοοικονομικές Μελέτες, Επιχειρησιακά Σχέδια, Μελέτες Συγχωνεύσεων, Μεταστεγάσεων, Αναδιάρθρωσης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Μελέτες στρατηγικής σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης (Έρευνα, Τεχνολογική και Βιομηχανική Ανάπτυξη, Καινοτομία, Αγροτική Ανάπτυξη, Τουρισμός)
 • Εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα. Εκπόνηση έργων επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και ανάπτυξης νέων προϊόντων
 • Διαχείριση αναπτυξιακών σχεδίων προς όφελος επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Μελέτες αποτίμησης αναπτυξιακών σχεδίων (Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία)
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και εξειδικευμένα τεχνολογικά θέματα
 • Συλλογή, αξιολόγηση, ανάλυση και παροχή πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις - πελάτες σχετικών με τη νομοθεσία, τη πολιτική, τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Παροχή δομημένης πληροφόρησης και στοχευμένης τηλεειδοποίησης με αξιοποί­ηση σύγ­χρονων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
 • Οργάνωση δράσεων δημοσιότητας, προβολής και προώθησης
 • Εκδόσεις σχετικές με ευρωπαϊκά θέματα