Πανεπιστήμιο Πατρών

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στη μέτρηση, στην παρακολούθηση, στην αποτίμηση, στην κριτική, στην αλλαγή ή και στην τροποποίηση (εφ’ όσον αυτό κρίνεται απαραίτητο) των σκοπών, των προϊόντων, των μεθόδων και των πολιτικών του υλοποιούμενου έργου καθώς και στην άρτια μετάβαση μεταξύ των δύο ενοτήτων (Modules) του “GRASPINNO”, και αποτελεί την Εξωτερική Αξιολόγηση του Έργου για την μετάβαση από το Module II στο Module III.

Η εργασία έχει σκοπό να βοηθήσει τον Επικεφαλής Εταίρο και τους εταίρους να υλοποιήσουν με επιτυχία το έργο τους. Ειδικότερα, έχει σκοπό να προβλέψει τυχόν δυσκολίες που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την μετάβαση του έργου GRASPINNO από την μία ενότητα στην άλλη. Πιο συγκεκριμένα, να:

  • παράσχει βοήθεια για την εξέλιξη μεταξύ των ενοτήτων του έργου
  • παράσχει μία Φόρμα Παρακολούθησης στην Κοινή Γραμματεία πριν από την έναρξη της ενότητας ΙΙΙ (επισυνάπτεται).
  • διασφαλίσει ότι ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου ενημερώνει την Κοινή Γραμματεία σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων (όπως είναι το χρονοδιάγραμμα, ο προϋπολογισμός, η εταιρική σχέση)
  • διαβιβάσει στην Κοινή Γραμματεία ένα έντυπο σχετικά με την "εκτίμησή της για το σύστημα υποστήριξης" στο τέλος της αποστολής
Τίτλος:
Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου GRASPINNO
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Προϋπολογισμός:
5500.00
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
24/05/2018
Λήξη:
23/07/2018
Υπηρεσία:
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TEAMING ΤΟΥ Ο2020