ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Περιλαμβάνει: Δημόσιες Υπηρεσίες, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης