ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Περιλαμβάνει ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται από κρατικούς πόρους.