ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Περιλαμβάνει ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.