ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD Talos είναι η με αφοσίωση και συνέπεια προσφορά υπηρεσιών ψηλής ποιοτικής στάθμης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και την υποστήριξη του κυπριακού δημόσιου τομέα στην αναπτυξιακή του προσπάθεια. Στόχος του Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD Talos  είναι να καταστεί ο μεγαλύτερος οίκος παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο.