ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD Talos είναι η με αφοσίωση και συνέπεια προσφορά υπηρεσιών ψηλής ποιοτικής στάθμης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων διά μέσου της προώθησης της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, της αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, της δημιουργίας δεσμών με ερευνητικούς φορείς, της αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών και της υποβοήθησης αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων για να καταστεί ο μεγαλύτερος οίκος παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης στην Κύπρο.