ΤΜΗΜΑΤΑ

Ο ΤΑΛΩΣ κατανέμει τις δραστηριότητες του σε τμήματα τα οποία εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα και είναι στελεχωμένα με προσωπικό το οποίο κατέχει ακαδημαϊκές γνώσεις, εμπειρίες και δίκτυο συνεργατών καλύπτοντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θεματική περιοχή του Τμήματος.

Τα τμήματα του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΤΑΛΩΣ, είναι τα ακόλουθα: