ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η δομή του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΤΑΛΩΣ παρουσιάζεται διαγραμματικά με το ακόλουθο οργανόγραμμα: