ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

27 Ιούλ. 2020
ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Καθήκοντα
1. Θα έχει την ευθύνη της επικοινωνιακής προβολής της εταιρείας, των έργων και των δραστηριοτήτων της.
2. Θα έχει την ευθύνη της ενημέρωσης και της παρακολούθησης της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας (FB, Twitter, YouTube, LinkedIn).
3. Θα έχει την ευθύνη της ετοιμασίας επικοινωνιακού υλικού (έντυπου και ψηφιακού) για την εταιρεία και τα έργα της.
4. Θα έχει την ευθύνη της επιλογής διαφημιστικού-προωθητικού υλικού για την εταιρεία και τα έργα της.
5. Θα φροντίσει να δημιουργήσει την απαραίτητη δικτύωση με ΜΜΕ, blogs, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης έτσι ώστε να προωθείται καλύτερα το επικοινωνιακό υλικό που θα ετοιμάζει.
6. Θα συντονίζει έρευνες αγοράς (μελέτη γραφείου και μελέτη πεδίου) που θα υποστηρίζουν τα έργα και τις δραστηριότητες της εταιρείας.
7. Θα συντονίζει τη διοργάνωση εκδηλώσεων που σχετίζονται με την επικοινωνιακή προβολή της εταιρείας και των έργων της τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
8. Θα σχεδιάζει και επιβλέπει την υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής και των πλάνων υλοποίησης για τα έργα της εταιρείας
9. Θα συμμετέχει ως επικοινωνιακός σύμβουλος σε μεγάλα διεθνικά αλλά και τοπικά έργα που υλοποιεί η εταιρεία.
 
Απαιτούμενα προσόντα για marketing specialist:
1. Πτυχίο στο μάρκετινγκ / επικοινωνιολογία
2. Εμπειρία στην ετοιμασία περιεχομένου για ιστοσελίδες, blogs, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλων υλικών διάχυσης. Εμπειρία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (κυρίως Facebook, Twitter, LinkedIn, ResearchGate) και σε online community building
3. Εμπειρία στην ετοιμασία υλικού διάχυσης / προώθησης / διαφήμισης (π.χ. newsletter, press release, leaflet, roll-ups, ιστοσελίδες, κ.λπ.) – επεξεργασία και βελτιστοποίηση περιεχομένου και εμφάνισης
4. Εμπειρία στον σχεδιασμό στρατηγικών μάρκετινγκ
5. Εμπειρία στην ετοιμασία επικοινωνιολογικών πλάνων
6. Εμπειρία στο συντονισμό και την οργάνωση ερευνών (γραφείου και πεδίου) αγοράς
7. Εμπειρία σε διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων διάχυσης (stakeholder events, δημοσιογραφικές διασκέψεις, κ.ά.)
8. Εμπειρία σε δημιουργικό σχεδιασμό θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
9. Γνώσεις και εμεπιρία στη χρήση εφαρμογών σχεδιασμού ιστοσελίδων (π.χ. WordPress, Wix κ.λπ.) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
10. Εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα έργα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
11. Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.