ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

13 Ιούλ. 2018
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Μελέτης για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου στον Πολιτισμό

Στις 12 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης για την ψηφιακή στρατηγική της Κύπρου στον πολιτισμό.

 

Την μελέτη εκπόνησαν και παρουσίασαν ενώπιον του Ψηφιακού Πρωταθλήτη και της Εθνικής Επιτροπής Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου,  οι εταιρείες RTD Talos και PostScriptum.

 

H μελέτη καταγράφει την ισχύουσα κατάσταση σε ότι αφορά στη ψηφιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της Κύπρου, και αναλύει τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο στον τομέα αυτό. Ο στόχος της μελέτης είναι η ανάδειξη, ανάπτυξη και αξιοποίηση των εργαλείων για ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει οδηγό για τους εμπλεκόμενους φορείς όσο αφορά στην αξιοποίηση καλών πρακτικών καθώς και των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων.