ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

17 Δεκ. 2021
Θέση για Σύμβουλο Διαχείρισης Έργων

Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων 

Η εταιρεία RTD Talos, ιδρύθηκε το 2000 και εργοδοτεί 60 άτομα με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον συμβουλευτικό τομέα που την καθιστούν τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο 

Η εταιρεία, ζητεί να προσλάβει Σύμβουλο Διαχείρισης Έργων 

 

Προσόντα: 

 • Πτυχίο Μηχανικής + ΜΒΑ ή Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
 • Διαχείριση έργων (ΡΜΡ, Prince II, θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα) 
 • Εμπειρία σε εκπόνηση μελετών (Βιωσιμότητας, πλάνων μάρκετινγκ, επιχειρηματικών πλάνων και τεχνοοικονομικών μελετών)  
 • Γνώση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης (επιπρόσθετο προσόν) 
 • Αναλυτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 
 • Ενθουσιώδης, αυτοκινούμενη προσωπικότητα 
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

 

Ειδικά καθήκοντα: 

 • Παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και των προκηρύξεων τους 
 • Κατανόηση τρόπου εφαρμογής των αναπτυξιακών προγραμμάτων 
 • Ετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων προς όφελος πελατών 
 • Υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων προς όφελος πελατών 
 • Διενέργεια διαπραγματεύσεων με αναθέτουσες αρχές 
 • Διενέργεια επαφών με υπεύθυνους λειτουργούς σε αναθέτουσες αρχές 
 • Επαρκής γνώση κανόνων εφαρμογής των έργων 
 • Κοστολόγηση ενεργειών που θα ενταχθούν σε πρόταση 
 • Συντονισμός και Διαχείριση αναπτυξιακών έργων 
 • Υλοποίηση αναπτυξιακών / ερευνητικών έργων 
 • Ετοιμασία Παραδοτέων και Εκθέσεων Προόδου 
 • Ετοιμασία Οικονομικών Απολογισμών 
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Πλάνων 
  • Δείκτες αξιολόγησης (Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης, Καθαρή Παρούσα Αξία, Νεκρό Σημείο) 
 • Εκπόνηση Τεχνοοικονομικών Μελετών 
 • Εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας 
 • Εκπόνηση Πλάνων Μάρκετινγκ 
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις ως εκπρόσωπος της Εταιρείας (Στην Κύπρο και στο εξωτερικό) 
 • Οργάνωση συναντήσεων στην Κύπρο 
 • Γνώση πληροφοριακών συστημάτων (Share Point, MS Dynamics – CRM, Teams, Chronos) 

 

Γενικά καθήκοντα:  

 • Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών της εταιρείας 
 • Χρήση πληροφοριακών συστημάτων εταιρείας (Share Point, MS Dynamics- CRM, Χρόνος) 
 • Συνεισφορά στην ετοιμασία του προϋπολογισμού της Εταιρείας μέσω του Τμήματος  
 • Αποδοτική και ασφαλής χρήση του εξοπλισμού της εταιρείας 
 • Τήρηση των διαδικασιών της εταιρείας 
 • Υλοποίηση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που θα ζητηθεί από τον άμεσα προϊστάμενο ή τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας. 

 

Παροχές

 • Απολαβές βάσει προσόντων και εμπειρίας 
 • 13ος μισθός 
 • Ταμείο Προνοίας 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση am@talos-rtd.com