ΚΕΝH ΘΕΣH ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

3 Ιούλ. 2019
ΚΕΝH ΘΕΣH ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΕΝH ΘΕΣH ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Τίτλος:                         Ειδικός Επιστήμονας για στήριξη υπολογιστικών συστημάτων

Αρ. Θέσεων:                Μία (1)

Κατηγορία:                  Με συμβόλαιο για 2 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης

Τόπος Εργασίας:          Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

 

Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΕΜΙ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου για στήριξη υπολογιστικών συστημάτων. Ο υποψήφιος θα εργάζεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “ Center of Excellence in Biomedical Research - Biobanking and the Cyprus Human Genome Project (CY-Biobank)” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει:

 • ΒSc στον τομέα της Πληροφορικής, της Επιστήμης των Υπολογιστών ή ενός συναφούς κλάδου, επαγγελματικές πιστοποιήσεις (π.χ. Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)) θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα
 • αποδεδειγμένη εμπειρία ως Διαχειριστής Συστήματος, διαχειριστής δικτύου ή παρόμοιου ρόλου
 • εμπειρία σε βάσεις δεδομένων και δικτύων (LAN, WAN)
 • γνώσεις ασφάλειας συστημάτων (π.χ. συστήματα ανίχνευσης εισβολών) και δημιουργία αντιγράφων / ανάκτησης δεδομένων
 • ευχέρεια στη δημιουργία scripts σε Python, Perl ή σε άλλη γλώσσα
 • εξοικείωση με διάφορα λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες (Windows, Linux)
 • εφευρετικότητα στην επίλυση προβλημάτων
 • εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας

 

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

Το ΚΕΜΙ αναζητά έναν Διαχειριστή Συστήματος (System Administrator) για τη συντήρηση, αναβάθμιση και διαχείριση του λογισμικού, υλικού και των δικτύων του εργαστηρίου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ευρηματικός, να μπορεί να διαγνώσει και να επιλύσει προβλήματα γρήγορα και θα πρέπει να έχει την υπομονή να επικοινωνεί με πολλές διεπιστημονικές ομάδες και χρήστες.

Ο στόχος του υποψηφίου θα είναι να διασφαλίσει ότι η τεχνολογική μας υποδομή θα λειτουργεί ομαλά και αποτελεσματικά.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι άτομο δημιουργικό, ενθουσιώδες και με ομαδικό πνεύμα εργασίας. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα προτιμηθεί υποψήφιος/α με προηγούμενη εμπειρία στα καθήκοντα που περιγράφονται πιο κάτω. Γνώσεις βιοπληροφορικής θα αξιολογηθούν ως επιπρόσθετο προσόν.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Στήριξη της υποδομής και των ερευνητών του ΚΕΜΙ αναφορικά με:

 • την εγκατάσταση και διαμόρφωση λογισμικού και υλικού
 • τη διαχείριση διακομιστών δικτύου
 • τη δημιουργία λογαριασμών και σταθμών εργασίας
 • τον έλεγχο απόδοσης και συντήρηση του εξοπλισμού (PC, servers) με συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
 • την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τον εξοπλισμό
 • την εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων μέσω ελεγχόμενης πρόσβασης, των αντιγράφων ασφαλείας (backup strategy) και των firewalls
 • την αναβάθμιση του λογισμικού (software, firmware) με νέες εκδόσεις
 • την εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τις νέες τεχνολογίες
 • τη δημιουργία βάσης γνώσεων με τεχνική τεκμηρίωση, εγχειρίδια και πολιτικές ασφαλείας/πληροφορικής

 

ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Η πλήρωση της θέσης είναι με διετές συμβόλαιο με πλήρη απασχόληση, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 30 μήνες αναλόγως χρηματοδότησης. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα κυμανθούν αναλόγως προσόντων, μεταξύ 1400-2000 ευρώ. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου και εργοδότη. Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.   

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση, με σύντομη περιγραφή προσόντων και ικανοτήτων (μια σελίδα).
 2. Βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας (μέχρι 2 σελίδες).
 3. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.
 4. Σχετικά πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, εκτός εάν είναι η μητρική γλώσσα ή ο υποψήφιος είναι απόφοιτος ελληνικού / αγγλικού πανεπιστημίου.

 

Τουλάχιστον οι τρεις καλύτεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικώς σε ένα μόνο αρχείο τύπου pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση annac@ucy.ac.cy το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου, 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος Καθ. Κωνσταντίνο Δέλτα, τηλ.: 22-892882/2894 ή Email: Deltas@ucy.ac.cy