ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DAROSA

16 Απρ. 2019
Εναρκτήρια συνάντηση του έργου DAROSA

Την έναρξη των εργασιών του έργου με τίτλο, «Δαμασκηνή Τριανταφυλλιά – Τεχνικές βελτίωσης των αποσταγμάτων» με ακρωνύμιο «DAROSA», ανακοίνωσε η εταιρεία CHRIS N. TSOLAKIS LTD, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης του έργου, την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019. Το έργο ανήκει στον Πυλώνα Ι: Έξυπνη Ανάπτυξη και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» (Enterprises/0618) του πλαισίου «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). Η συγκεκριμένη πρόσκληση εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το έργο «DAROSA», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Έργο με συντονιστή την εταιρεία CHRIS N. TSOLAKIS LTD, υπό την κα. Άνδρια Τσολάκη, στοχεύει στη βελτίωση του Κυπριακού ροδοστάγματος σε οικονομικό αλλά και ποιοτικό επίπεδο αυξάνοντας τον ανταγωνισμό τόσο στην Κύπρο αλλά και την Παγκόσμια αγορά. Συνεργαζόμενοι φορείς του δικτύου είναι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ και οι εταιρείες CP Foodlab Ltd και Sigint solutions Ltd.

Το έργο με διάρκεια 2 ετών και συνολικό προϋπολογισμό €285.440, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019, και περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην ερευνητικά αποδεδειγμένη αξιολόγηση της ποιότητας του ροδοστάγματος.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

1) Η μελέτη και αξιολόγηση των φυσικών χαρακτηριστικών του είδους Δαμασκηνή Τριανταφυλλιά καθώς επίσης και η μελέτη της χημικής σύνθεσής του περιλαμβάνοντας την περιεκτικότητα σε φαινόλες και αιθέρια έλαια,

2) η αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα του ροδοστάγματος με ιδιαίτερη έμφαση στον χρόνο συγκομιδής, τις συνθήκες φύλαξης και την χρήση ανακυκλωμένου νερού,

3) η αξιολόγηση της αντιβακτηριδιακής δράσης του ροδοστάγματος σε σχέση με τον χρόνο συγκομιδής, τις συνθήκες φύλαξης και την χρήση ανακυκλωμένου νερού,

4) η ανάπτυξη ενός πρωτότυπου τυποποιημένου πρωτοκόλλου παραγωγής που θα εξασφαλίζει σταθερή παραγωγή υψηλής ποιότητας, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και ελαχιστοποιώντας έτσι το κόστος παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο Darosa μπορείτε να απευθυνθείτε στην Επιστημονική Υπεύθυνο και Συντονιστή του Έργου κα. Άνδρια Τσολάκη (email: info@venus-rose.com).