4Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BIOGASMENA

15 Ιούλ. 2019
4η συνάντηση του έργου BIOGASMENA

Στις 2-3 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνάντηση των εταίρων του έργου, η οποία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της INRA στην Γαλλία. Οι εταίροι είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφτούν και να ξεναγηθούν σε δύο μεγάλους σταθμούς παραγωγής βιοαερίου στην Ναρμπόν και στη Τουλούζη. 

Το έργο «BIOGASMENA» αποσκοπεί στην ανάδειξη της τεχνολογίας της ξηρής ζύμωσης για την παραγωγή βιοαερίου καθώς και διαφόρων υβριδικών μεθόδων παραγωγής ενέργειας (βιοαέριο, αιολική και ηλιακή ενέργεια) και στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών που θα μειώσουν τις απώλειες των θρεπτικών συστατικών κατά την επεξεργασία των χωνευμάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της ξηρής ζύμωσης, μέσω της ανάκτησης τους από την υγρή και στερεά φάση. Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου θα μελετηθούν καινοτόμες και περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες παραγωγής βιοαερίου, όπως είναι ο συνδυασμός της καλλιέργειας μικροφυκών και της συμβατικής τεχνολογίας παραγωγής βιοαερίου με στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων της τελευταίας. Το έργο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας στην Έρευνα - που είναι και ένας από τους βασικότερους στόχους των Προγραμμάτων ERANETMED - καθώς και στην ανάπτυξη και διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων των νέων ερευνητών που συμμετέχουν σε αυτό, και ιδιαίτερα των ερευνητών από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, διευρύνοντας ταυτόχρονα τα επαγγελματικά τους δίκτυα συνεργασίας. 

Το έργο «BIOGASMENA» περιλαμβάνει 10 ερευνητικούς φορείς από 10 χώρες (Αίγυπτος, Αλγερία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Τυνησία και Τουρκία) και 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 3 ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία και Κύπρος) και έχει διάρκεια 3 έτη.