ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (START-UP COMPANIES)

31 Μαρ. 2021
Διαδικτυακό Σεμινάριο: Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-up Companies)

 

Η δικηγορική εταιρεία Στέλιος Αμερικάνος και Σία ΔΕΠΕ σε συνεργασία με την RTD TALOS παρουσίασαν διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η δικηγορική εταιρεία Στέλιος Αμερικάνος και Σία ΔΕΠΕ σε συνεργασία με την RTD TALOS παρουσίασαν διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με τις νεοφυείς επιχειρήσεις το οποίο διεξήχθη στις 24 Μαρτίου 2021. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου εξετάστηκε αναλυτικά τι ακριβώς αντιπροσωπεύει ο όρος «νεοφυής επιχείρηση»,  ποιο το οικοσύστημα των εν λόγω επιχειρήσεων στην Κύπρο και ποιες οι  προκλήσεις που οι ίδιες αλλά και οι ιδρυτές τους αντιμετωπίζουν. Έμφαση δόθηκε στα οικονομικά κίνητρα που παρέχονται στην Κύπρο  και στηρίζουν νεοφυείς επιχειρήσεις αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι νομικές υπηρεσίες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία και ανάπτυξη μιας τέτοιας επιχείρησης.

Αν και κάθε νεοφυής επιχείρηση συνιστά και νεοσύστατη, το αντίθετο δεν ισχύει. Τι διαχωρίζει μια νεοφυή επιχείρηση από μια παραδοσιακή νεοσύστατη; Αρχικά η καινοτομία. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις κατευθύνονται προς μια δραστηριότητα με άγνωστη βιωσιμότητα και επιτυχία επενδύοντας σε καινοτόμες ιδέες. Με τον όρο καινοτομία εννοείται η δημιουργία ενός νέου προϊόντος ή νέας υπηρεσίας που έρχεται να επιλύσει μια ανάγκη που ενυπάρχει στην υφιστάμενη αγορά µε πρωτοποριακό τρόπο. Μια νεοφυής επιχείρηση δίνει λύσεις σε χρόνια προβλήματα της κοινωνίας. Το κύριο χαρακτηριστικό που πρέπει, όμως, να διαθέτει μια επιχείρηση για να ενταχθεί στο υποσύνολο των νεοφυών είναι ο γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης.  

Ποιοι λόγοι οδηγούν συχνά ειδικά τις νεοφυείς επιχειρήσεις σε αποτυχία και πως μπορούν να αποφευχθούν;  Η απουσία διαθέσιμων πόρων αρχικά αποτελεί τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα εξέλιξης μιας νεοφυούς επιχείρησης. Κατά το στάδιο εξέλιξης τους, οι γρήγορα αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις αναζητούν άμεσα υψηλά κεφάλαια σε σύντομο χρονικό διάστημα.  Ωστόσο, η στροφή σε τραπεζικά ιδρύματα και δάνεια δεν είναι πάντα εφικτή για μία νεοφυή επιχείρηση και οι απαιτήσεις για αποπληρωμή είναι συνήθως αυξημένες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η χώρα μας έχουν δώσει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση των νεοφυών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη πολλών ευρωπαϊκών και κυβερνητικών προγραμμάτων χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας. Στο σεμινάριο θα εξεταστούν τα εν λόγω προγράμματα καθώς και οι δυνατότητες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς, κυβερνητικούς αλλά και ιδιωτικούς φορείς.

Τέλος, στο σεμινάριο εξετάστηκαν διεξοδικά τα νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει μια νεοφυής επιχείρηση σε κάθε στάδιο της ύπαρξής της, από το στάδιο σχεδιασμού και σύστασης μιας τέτοιας επιχειρηματικής οντότητας, έως τους τρόπους κατοχύρωσης της καινοτομίας και εισόδου ή εξόδου επενδυτών.

Το σεμινάριο παρουσίασαν οι Δρ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, Χλόη Αμερικάνου και Αριάννα Μούσκου.