ΚΕΝH ΘΕΣH ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (RESEARCH FELLOW)

3 Ιούλ. 2019
ΚΕΝH ΘΕΣH ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (RESEARCH FELLOW)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΕΝH ΘΕΣH ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (RESEARCH FELLOW)

 

Τίτλος: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής σε θέση Ειδικού Επιστήμονα (Research Fellow)

Αρ. Θέσεων: Μία (1)

Κατηγορία: Με συμβόλαιο για 20 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

 

Το Εργαστήριο Βιολογίας Καρκίνου και Χημειοπροφύλαξης του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Research Fellow), για έρευνα και διάγνωση σε θέματα γενετικής ανθρώπου. Ο υποψήφιος θα εργάζεται στο ερευνητικό πρόγραμμα “Investigation of the predictive and prognostic role of liquid biopsies in NSCLC patients treated with the anti- PD-1 inhibitor Pembrolizumab”, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Νησίδων Αριστείας του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ο υποψήφιος πρέπει να:

  1. Kατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD) ή αντίστοιχο τίτλο
  2. Έχει τεκμηριωμένη γνώση μοριακής βιολογίας και γενετικής, εμπειρία σε μοριακές τεχνικές ανάλυσης υγρής βιοψίας και ικανότητα ανάπτυξης ανεξάρτητου ερευνητικού έργου
  3. Γνώση και εμπειρία στη χρήση συστημάτων ανάλυσης DNA επόμενης γενιάς (Next Generation Sequencing), καθώς και κλασσικής μεθοδολογίας Sanger Sequencing
  4. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

 

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

Να έχει γνώση και ερευνητική εμπειρία στη μοριακή ογκολογία, όμως υποψήφιοι με αξιόλογο έργο στις βιολογικές και ιατρικές επιστήμες ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι άτομο δημιουργικό, ενθουσιώδες και να δουλεύει με πάθος στην έρευνα. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα προτιμηθεί υποψήφιος/α με προηγούμενη εμπειρία στη συγγραφή και υποβολή ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων (FP, Horizon 2020 ή άλλα σχετικά), που επίσης διαθέτει τεκμηριωμένες διοικητικές ικανότητες και ικανότητες για ανάληψη αυξημένων πρωτοβουλιών υπό την εποπτεία του Συντονιστή του προγράμματος. Γνώσεις βιοπληροφορικής και ικανότητα ανάλυσης αποτελεσμάτων μαζικής αλληλούχησης γονιδίων θα αξιολογηθούν ως επιπρόσθετο προσόν.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Ανάπτυξη πειραματικής και διοικητικής δραστηριότητας που θα στοχεύει στη συμπλήρωση υφιστάμενων ερευνητικών προγραμμάτων και ανάπτυξη νέων, στον τομέα της μοριακής ογκολογίας, με έμφαση στη μελέτη υγρής βιοψίας σε γενετικό επίπεδο. Αναμένεται ότι ο/η υποψήφιος/α θα δραστηριοποιηθεί στη συγγραφή και υποβολή ερευνητικών προτάσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό για ενίσχυση των ερευνητικών του/της δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων της ομάδας γενικότερα, είτε ατομικά είτε ομαδικά.

 

ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για 20 μήνες, με πλήρη απασχόληση και δυνατότητα ανανέωσης αναλόγως χρηματοδότησης. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα κυμανθούν αναλόγως προσόντων, με μέγιστο τα 2,500 ευρώ. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου και εργοδότη. Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

  1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση, με σύντομη περιγραφή προσόντων και ικανοτήτων (μια σελίδα).
  2. Βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας (μέχρι 2 σελίδες).
  3. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.
  4. Σχετικά πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, εκτός εάν είναι η μητρική γλώσσα ή ο υποψήφιος είναι απόφοιτος ελληνικού / αγγλικού πανεπιστημίου.

 

Τουλάχιστον οι τρεις καλύτεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικώς σε ένα μόνο αρχείο τύπου pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση annac@ucy.ac.cy το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου, 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος Καθ. Ανδρέα Κωνσταντίνου, τηλ.: 22-892883 ή Email: andreasc@ucy.ac.cy