ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 - 2020

9 Ιαν. 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Καθεστώς 3.2 «Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που υλοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά»

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Καθεστώς 3.2 παρατείνεται μέχρι τη Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017 (14:00). Σημειώνεται ότι η ημερομηνία αυτή είναι τελεσίδικη και δεν θα δοθεί σε καμιά περίπτωση πρόσθετη παράταση.