ΚΕΝH ΘΕΣH ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

3 Ιούλ. 2019
ΚΕΝH ΘΕΣH ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΕΝH ΘΕΣH ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

 

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας, νοσηλευτής/τρια για έρευνα στη Βιοτράπεζα του Πανεπιστημίου Κύπρου

Αρ. Θέσεων: Δύο (2)

Κατηγορία: Με συμβόλαιο για 2 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης

Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

 

Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΕΜΙ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Ειδικού Επιστήμονα με πτυχίο νοσηλευτικής για ανάπτυξη έρευνας στη Βιοτράπεζα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι υποψήφιοι θα εργάζονται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Center of Excellence in Biomedical Research - Biobanking and the Cyprus Human Genome Project (CY-Biobank)” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

 • ΒSc στη νοσηλευτική, από αναγνωρισμένη σχολή εντός ή εκτός Κύπρου
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε νοσοκομειακό περιβάλλον
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής Γλώσσας

 

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

Το ΚΕΜΙ αναζητά νοσηλευτές οι οποίοι θα εμπλακούν στην υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος που περιλαμβάνει την εγγραφή, χειρισμό και εξυπηρέτηση εθελοντών, υγειών και ασθενών, που θα προσέρχονται στη Βιοτράπεζα του Πανεπιστημίου Κύπρου με σκοπό τη συμβολή τους στην ανάπτυξη διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άτομα με ευχάριστη προσωπικότητα, ενθουσιώδη, με ομαδικό πνεύμα εργασίας και ικανά να εξηγούν με απλά λόγια στους εθελοντές τους στόχους του προγράμματος ώστε να τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα εκπαιδευθούν σε διάφορα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των βιοτραπεζών και σε θέματα γενετικής ανθρώπου.

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Συμβολή στη στρατολόγηση εθελοντών, υγειών και ασθενών, για τους σκοπούς του ερευνητικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της λήψης αίματος ή άλλων βιολογικών υλικών
 • Εγγραφή των εθελοντών στη βάση δεδομένων του Κέντρου
 • Εργασία στους χώρους του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής ή σε χώρους νοσηλευτηρίων, δημοσίων ή ιδιωτικών ή αλλού ανά το Παγκύπριο, σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους, προς υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων
 • Στοιχειώδης εργαστηριακή εργασία στη Βιοτράπεζα του Κέντρου προς φύλαξη και διατήρηση των βιολογικών δειγμάτων

 

ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Η πλήρωση της θέσης είναι με διετές συμβόλαιο και αφορά πλήρη απασχόληση, με δυνατότητα ανανέωσης αναλόγως χρηματοδότησης. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα κυμανθούν αναλόγως προσόντων, μεταξύ 1400-2000 ευρώ. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου και εργοδότη. Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.   

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση, με αντίγραφο πτυχίου και σύντομη περιγραφή προσόντων και ικανοτήτων (μια σελίδα).
 2. Βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας (μέχρι 2 σελίδες).
 3. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.
 4. Σχετικά πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, εκτός εάν είναι η μητρική γλώσσα ή ο υποψήφιος είναι απόφοιτος ελληνικού / αγγλικού πανεπιστημίου.

 

Τουλάχιστον οι τρεις καλύτεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικώς σε ένα μόνο αρχείο τύπου pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση  annac@ucy.ac.cy  το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου, 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος Καθ. Κωνσταντίνο Δέλτα, τηλ.: 22-892882/2894 ή Email: Deltas@ucy.ac.cy