ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Η RTD Talos, είναι διαπιστευμένος φορέας (Φ13) στο Τμήμα Γεωργίας, για σκοπούς εκπόνησης Σχεδίων Βελτίωσης του Καθεστώτος 4.1. «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» και του Μέτρου 6.1. «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2027.

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ