ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα Έργων Δημόσιου Τομέα

Το Τμήμα παρέχει υπηρεσίες και διαχειρίζεται έργα τα οποία αφορούν στο Δημόσιο Τομέα, τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ημικρατικούς Οργανισμούς, Δημόσια Πανεπιστήμια), Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο. Παρέχει επίσης υπηρεσίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στο δημόσιο τομέα άλλων κρατών. Το Τμήμα παρακολουθεί τους δημόσιους διαγωνισμούς ενώ διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών σε συνεργασία με τους οποίους υλοποιούνται τα διάφορα έργα. Η εταιρεία διαθέτει μια πολυετή πείρα τόσο στις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων όσο και στην υλοποίηση έργων για το δημόσιο τομέα, με πολλές επιτυχίες.

Καλύπτει υπηρεσίες όπως:

  • Διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
  • Μελέτες.
  • Αποτίμησης/αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, στρατηγικών.
  • Οργάνωση δράσεων δημοσιότητας, προβολής και προώθησης.
  • Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Συλλογή, αξιολόγηση, ανάλυση και παροχή πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις - πελάτες σχετικών με τη νομοθεσία, τη πολιτική, τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Τοποθετήσεις στελεχών σε έργα εντός του δημοσίου