ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD Talos (ΤΑΛΩΣ) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2000 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης υπό την επωνυμία RTD Talos Ltd. Ο ΤΑΛΩΣ ιδρύθηκε μέσα σε μια περίοδο στην οποία το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον μεταλλασσόταν σε μια νέα οικονομία και οι κυπριακές επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρομεσαίες, αντιμετώπιζαν σημαντικότατα προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα το κυπριακό δημόσιο βρισκόταν μπροστά αρχικά στη πρόκληση της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο και αργότερα στην υλοποίηση της αναπτυξιακής του πολιτικής στα πλαίσια της ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας.

Ο ΤΑΛΩΣ από της ίδρυσης του ακολουθεί μια δυναμική πορεία ανάπτυξης και γρήγορα καθιερώθηκε ως ένας από τους αξιόπιστους εταίρους της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο. Η Εταιρεία, διέγνωσε νωρίς τις ανάγκες σύνδεσης της κυπριακής οικονομίας με την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά και έδωσε τεράστια έμφαση στην αξιοποίηση των προοπτικών που διανοίγονταν μέσα από την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ΤΑΛΩΣ στελεχωμένος από μια ομάδα νέων επιστημόνων και ένα δυναμικό δίκτυο εξωτερικών συνεργατών αναπτύσσει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής προς:

 • Το κυπριακό δημόσιο σε θέματα οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, καινοτομίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Τις κυπριακές επιχειρήσεις με έμφαση στα θέματα στρατηγικής, έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Στόχος της όλης προσπάθειας της εταιρείας είναι να βοηθηθούν οι κυπριακές επιχειρήσεις ώστε:

 • να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δίνει η ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Οικονομία,
 • να αναπτύξουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες,
 • να αυξήσουν το μερίδιο της αγοράς τους,
 • να ενισχύσουν την υπάρχουσα υποδομή τους,
 • να αυξήσουν την επιχειρηματική τους ικανότητα,
 • να μειώσουν το κόστος της διαχείρισης των εργασιών τους,
 • να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους,
 • να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων τους,
 • να αποκτήσουν μεγαλύτερο προσανατολισμό προς τις απαιτήσεις της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς.

Το 2009, η RTD Talos, ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη Μικρομεσαία Εταιρεία για το 2008 στην Κύπρο, στο διαγωνισμό του περιοδικού IN BUSINESS.

Το 2011, η RTD Talos πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 9001.

To 2014, η RTD Talos, έλαβε στο Λονδίνο, το Global Innovation Award, ένας θεσμός των Lloyds ως συντονιστής του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έργου LYNCEUS.

Το 2015, η RTD Talos έλαβε το Βραβείο Μηχανικής του ΕΤΕΚ